Close

תקנון האתר

בכל מודעה באתר ו/או באתר הסלולארי יוקצה למפרסם המודעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר, מספר טלפון ייעודי בקידומת 1-900
("מספר הפרימיום"), אשר ישמש את מפרסם המודעה לצורך קבלת שיחות בנוגע למודעה אשר פרסם.

שיחות למספר פרימיום הינן בעלות הנקבעת על ידי משרד התקשורת (כיום – חמישים (50) אגורות לדקה בתוספת עלות שיחה רגילה).

לא ניתן לקבל הודעות טקסט (SMS) במספר הפרימיום.

השירות מופעל ע"י חברת פייקול בע"מ ("פייקול") (אולם מובהר, כי הנהלת האתר זכאית להחליף ספק כאמור בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי).
הנהלת האתר תהיה זכאית להעביר את מספר הטלפון של הגולשים לפייקול (וכן לכל גורם אחר אשר יפעיל את השירות בעתיד) לצורך הפעלת השירות.

הנהלת האתר תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר את הפעלת שירות מספר פרימיום באופן תקין. יחד עם זאת, הנהלת האתר לא תישא באחריות בגין הונאה ו/או כל נזק ישיר
ו/או עקיף שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מהפעלת ו/או הפסקת שירות זה ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות זה
(לרבות עקב אי קבלת שיחה, קבלת שיחה חלקית ו/או קבלה באיחור ו/או קבלה משובשת של השיחה ו/או ההודעה מהמשיבון ו/או עיכוב בהפעלת השירות ו/או תקלות באתר).
בנוסף על כך יובהר, כי הנהלת האתר לא תישא באחריות בגין חיובים שעלולים להיווצר כתוצאה מתקלה בשירות לרבות תקלה בשירות שניתן על ידי הספק לעיל או כל מחליף שלו
ו/או תקלה מצד המפעיל הסלולארי ו/או תקלה שנוצרה במכשירו של הגולש.

בהתאם, לא תהיה לגולש ו/או למפרסם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין שירות מספר פרימיום. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון
השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לצמצם ו/או להרחיב את שירות מספר פרימיום ו/או לשנות המדיניות לעיל בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי
וללא מתן הודעה מוקדמת.


(התגובות סגורות).